Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
     หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   วิสัยทัศน์และนโยบาย
   อำนาจหน้าที่
   ผลงานเทศบาล
   วารสาร/จดหมายข่าว
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาเทศบาล
   รายงานการติดตามผล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   งานบริหารงานบุคคล
    การจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
   แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงาน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
   งานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
เทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย
   สถิติเรื่องร้องเรียนทางทุจริต
   คู่มือการให้บริการประชาชน
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   เทศบัญญัติต่าง ๆ
   เรื่องอื่นๆ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การให้บริการ
การให้บริการ
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   บุคลากรฝ่ายปกครอง
 
ติดต่อ สอบถาม
ทต.คลองปราบ 077-341-117
เวลา 08.30 - 16.30
เช็คอีเมล์สารบรรณ
saraban@klongprab.go.th
ทต.คลองปราบ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
แจ้งประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย ในคดีอาญา เรื่องการเพิ่มช่องทางการยื่นคำขอผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 50) 21 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ โครงการภาษีเคลื่อนที่ 2565 เทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 14) 7 เม.ย. 2565
ประกาศแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 3) 4 เม.ย. 2565
คำสั่ง การจัดลงสู่ตำแหน่งตามประกาศกำหนดตำแหน่ง (ดู : 5) 4 เม.ย. 2565
ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 2) 4 เม.ย. 2565
ขอประชาสัมพันธ์การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (ดู : 12) 30 มี.ค. 2565
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 27) 21 มี.ค. 2565
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 36) 16 มี.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย เทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำปี 2565 (ดู : 38) 14 ก.พ. 2565
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรุ้สุ่ชุมชน ครั้งที่ 5/2565 (ดู : 19) 1 ก.พ. 2565
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรุ้สุ่ชุมชน ครั้งที่ 2/2565 (ดู : 38) 13 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรุ้สุ่ชุมชน ครั้งที่ 1/2565 (ดู : 47) 6 ม.ค. 2565
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 55) 5 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรุ้สุ่ชุมชน ครั้งที่ 49-50/64 (ดู : 46) 17 ธ.ค. 2564
การส่งข้อมูลสร้างการรับรุ้สุาชุมชน ครั้งที่ 44/64 (ดู : 51) 11 พ.ย. 2564
ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ปี 2565 เทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 75) 12 ต.ค. 2564
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2564 (ดู : 75) 24 ส.ค. 2564
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2564 (ดู : 78) 13 ส.ค. 2564
ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 131) 5 ส.ค. 2564
ประกาศแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปีประจำปีงบประมาณ 2564 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2564)) (ดู : 117) 5 ส.ค. 2564
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2564 (ดู : 90) 15 ก.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ ครั้งที่ 23/2564 , ครั้งที่ 25/2564 (ดู : 94) 8 ก.ค. 2564
ประกาศ กำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 93) 23 มิ.ย. 2564
ประกาศ กำหนดโครงการส่วนราชการของเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 87) 23 มิ.ย. 2564
คำสั่งเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่องการจัดคนงานสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ดู : 80) 23 มิ.ย. 2564
แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (ดู : 150) 1 มิ.ย. 2564
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 96) 1 มิ.ย. 2564
แนวทางสร้างการรับรุ้สุ่ชุมชน ปี64 (ดู : 101) 13 พ.ค. 2564
ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ-สมัยสามัญ-สมัยแรก-2564 (ดู : 100) 5 พ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญปีประจำ 2564 (ดู : 99) 5 พ.ค. 2564
คำสั่งแต่งตั้งเลขนุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 235) 5 พ.ค. 2564
คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 183) 5 พ.ค. 2564
คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 283) 5 พ.ค. 2564
คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ (ดู : 182) 3 พ.ค. 2564
ประกาศผลรับรองเลือกตั้งของเทศบาล จ สุราษฎร์ธานี (ดู : 91) 29 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 217) 4 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบการรับสมัครนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ (ดู : 174) 4 ก.พ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 127) 4 ก.พ. 2564
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย (ใหม่) (ดู : 131) 15 ม.ค. 2564
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 254) 6 ม.ค. 2564
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565) ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 68) 30 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรื่องกำหนดการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย และค่าน้ำประปาประจำเดือนมกราคม 2564 (ดู : 184) 28 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรื่องกำหนดการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย และค่าน้ำประปาประจำเดือนธันวาคม 2563 (ดู : 141) 26 พ.ย. 2563
แนวทางสร้างการรับรุ้สุ่ชุมชนครั้งที่39/63 (ดู : 161) 3 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพปี2565 (ดู : 165) 2 พ.ย. 2563
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 154) 2 พ.ย. 2563
ประกาศ เรื่องกำหนดการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย และค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายน (ดู : 171) 27 ต.ค. 2563
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 136) 26 ต.ค. 2563
ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 136) 26 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 63 (ดู : 131) 20 ต.ค. 2563
ประกาศประกาศผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 64) 5 ต.ค. 2563
ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ดู : 82) 5 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่องการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาล(เพิ่มเติม) (ดู : 169) 16 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 (ดู : 199) 7 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบเรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาล (ดู : 160) 7 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 144) 6 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 166) 31 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 (ดู : 171) 29 มิ.ย. 2563
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 155) 22 มิ.ย. 2563
วันไข้เลือดออกอาเซียน (ดู : 167) 15 มิ.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   เทศบาลตำบลคลองปราบ
   เทศบาลตำบลคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี
   โทรศัพท์ : 077-344117 โทรสาร : 077-344369
E-mail Address : klongprab@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.klongprab.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs