Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
     หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   วิสัยทัศน์และนโยบาย
   อำนาจหน้าที่
   ผลงานเทศบาล
   วารสาร/จดหมายข่าว
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาเทศบาล
   รายงานการติดตามผล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   งานบริหารงานบุคคล
    การจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
   แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงาน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
   งานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
เทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย
   สถิติเรื่องร้องเรียนทางทุจริต
   คู่มือการให้บริการประชาชน
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   เทศบัญญัติต่าง ๆ
   เรื่องอื่นๆ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การให้บริการ
การให้บริการ
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   บุคลากรฝ่ายปกครอง
 
ติดต่อ สอบถาม
ทต.คลองปราบ 077-341-117
เวลา 08.30 - 16.30
เช็คอีเมล์สารบรรณ
saraban@klongprab.go.th
ทต.คลองปราบ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
 
เทศบาลตำบลคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี :: WWW.KLONGPRAB.GO.TH ::  
นายสมหมาย หนูศรีแก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ


  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองปราบ
เทศบาลตำบลคลองปราบร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพาณิชย์..ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565  (ดู : 4)
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (ดู : 11)
คำสั่ง เรื่องมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ  (ดู : 10)
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ประจำปีภาษี 2565 (ดู : 30)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2565  (ดู : 29)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2565  (ดู : 39)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลคลองปราบ
ประกาศ การดำเนินการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบดอัดแน่นสายดอนซอ หมู่ ๑ บ้านหนองปลิง (ช่วงที่ 2 ) ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 11)
ประกาศ ดำเนินการตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าสถานีรถไฟคลองปราบ (ดู : 9)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบดอัดแน่นสายดอนซอ หมู่ 1 บ้านหนองปลิง (ระยะ 2 ) ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี (ดู : 53)
ประกาศ การดำเนินการตรวจรับงานโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชูจิตร หมู่่ 4 บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 26)
ประกาศ การดำเนินตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบหอถังทรงแชมเปญ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง (ดู : 47)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บดอัดแน่นสายดอนซอ หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง(2 ช่วงระยะ) ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี) (ดู : 46)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลคลองปราบ
 
ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ 39 ไร่ เพื่อทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
No Gift Policy
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รุปกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมการประชาคมระดับตำบลคลองปราบ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมเพื่อพัฒนาสตรีและครอบครัวประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพเสริม ( แปรรูปผลไม้ด้วยการดอง แช่อิ่มและอบแห้ง )
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักกันที่เสี่ยงสูงจากโรคติดเชื้อโควิด-19
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมอบรมขับเคลื่อนจัดการขยะมูลฝอยระดับครัวเรือนและชุมชนประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรม จิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรม 5ส. เพื่อเสริมสร้างวินัยในการักษาความสะอาด เทศบาลตำบลคลองปราบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพกิจกรรมโครงการชุมชนปลอดขยะ ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมอบรมพัฒนาสตรีและครอบครัว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมตรวจสอบการปล่อยน้ำเสียลงที่สาธารณะ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลคลองปราบ
ประกาศการรับโอนย้าย พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง กรณีเกษียรอายุราชการ (ดู : 32)
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง (ดู : 69)
ประกาศ รายชื่อผลการเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 76)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 50)
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 100)
ประกาศ ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคลองปราบ (ดู : 107)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ชมรังผึ้ง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำขรม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ทึ่งถ้ำพระ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
VDO แนะนำ เทศบาลตำบลคลองปราบ
 
    เทศบาลตำบลคลองปราบ
  กระดานสนทนา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ทต.คลองปราบ
Facebook
ทต.คลองปราบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอีเล็กทรอนิกส์
ของราชการ
ทต.คลองปราบ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 
   เทศบาลตำบลคลองปราบ
   เทศบาลตำบลคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี
   โทรศัพท์ : 077-344117 โทรสาร : 077-344369
E-mail Address : klongprab@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.klongprab.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs